دستگاه ارتش سوریه خانواده برنامه همراه

دستگاه: ارتش سوریه خانواده برنامه همراه سوریه سرباز نزدیکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عالی ترین و بدترین سال جهت اقتصاد خانواده‌های ایرانی کدام است؟

هر چند زیاد کردن قابل توجه قیمت ارز و قیمت اقلام مرتبط با دلار در بازار این روزها صحبت از شرایط رفاهی خانوار را کمی سخت کرده است ولی آمارها بانک مرکزی نشان می

عالی ترین و بدترین سال جهت اقتصاد خانواده‌های ایرانی کدام است؟

عالی ترین و بدترین سال جهت اقتصاد خانواده های ایرانی کدام است؟

عبارات مهم : میلیون

یارانه های نقدی هم شکاف هزینه و درآمد را پر نکرد

هر چند زیاد کردن قابل توجه قیمت ارز و قیمت اقلام مرتبط با دلار در بازار این روزها صحبت از شرایط رفاهی خانوار را کمی سخت کرده است ولی آمارها بانک مرکزی نشان می دهد در سال گذشته جهت سومین سال متوالی اوضاع درآمد و هزینه خانوار اصلاح یافته است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد خانوار ایرانی که در سال های گذشته همواره به علت پیشی گرفتن هزینه ها از درآمدها امکان بعد انداز چندانی نداشت، در سه سال گذشته اصلاح نسبی شرایط را تجربه کرده است آیا که فاصله هزینه با درآمد طی سال های 1394 و 1395 کم کردن یافت تا اینکه در سال گذشته درآمد ناخالص خانوار ایرانی نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار تومان از به هزینه های ناخالص خانوار ایرانی پیشی گرفت.

عالی ترین و بدترین سال جهت اقتصاد خانواده‌های ایرانی کدام است؟

توجه به این توصیه مهم است که منظور از درآمد ناخالص خانوار جمع كليه درآمدها قبل از كسر هر گونه ماليات ،حق بازنشستگي (سهم خانوار) و مبلغ فروش كالاهـاي دسـت دوم است . انـواع درآمـدهاي ناخالص مشمول بر درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي، درآمد از مزد و حقوق ـ بخش خصوصي و درآمد از مزد و حقوق بخش تعاوني در کنار درآمد از مشاغل آزاد كشاورزی،درآمد از مشاغل آزاد غير كشاورزي و درآمدهاي متفرقه نظيرحقوق بازنشستگي، درآمد ازمحل اجاره املاك ومستغلات و… است . درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم نیز در این حوزه می گنجد.

در عین حال تعریف بانک مرکزی از هزینه نیز به این شرح هست. هزينه عبارت است از ارزش پولي كالاها و خدماتي كـه طـي دوره مـورد بررسـي توسـط خانوار براي مصرف جاري و يا آتي اعضاي خود و يا هديه به ديگران تهيه شده است باشد . تهيه مشمول بر خريد ، توليد خانگي ، دريافت در برابر خدمت (در بخش دولتي ، خصوصي و يا تعاوني) ، از محـل كسب (كشاورزي و غير كشاورزي ) و مجاني (به استثناي آنچه كه از ساير خانوارها دريافت شـده) هست. وجوهي نظير نفقه ، نذر و اعانه كه در ازاي آن كالا و يا خدمتي دريافت نمي شود درصورتي كه به خانوار ديگري پرداخت شده است باشد هزينه به حساب نمي آيد . در اين بررسي ماليـات و حق بازنشستگي (سهم خانوار) در هزينه منظور نشده هست. پرداختهاي خـانوار بابـت خريـد ، احـداث ، تغييـرات ، اضـافات و تعميـرات اساسـي در ساختمان ، خريد حق امتياز تلفن (ثابت و همراه) و سكه طلا و نقره سرمايه گذاري تلقي شده است و در هزينه هاي ناخالص كه مختص هزينه هاي جاري است منظور نمي گردد .

هر چند زیاد کردن قابل توجه قیمت ارز و قیمت اقلام مرتبط با دلار در بازار این روزها صحبت از شرایط رفاهی خانوار را کمی سخت کرده است ولی آمارها بانک مرکزی نشان می

با روشن شدن منظور از درآمد ناخالص و هزینه ناخالص اوضاع نشان می دهد در بسیاری از دوره های زمانی درآمدهای ناخالص کمتر از هزینه ها بوده است . این شرایط میزان مشکل در گذران زندگی خانوارها را نشان می دهد .

دولت یازدهم

دولت یازدهم در سال های فعالیت خود تلاش فراوانی را جهت مهار قیمت تورم در دستور کار قرار داد . بر این اساس کم شدن قیمت تورم و رسیدن ان به محدوده تک رقمی تاثیر فراوانی در اصلاح اوضاع زندگی خانوار ایرانی داشت هر چند سال 1397، از این منظر سالی سخت جهت اقتصاد و خانوار ایرانی به علت بازگشت تورم و شکل گیری تورم انتظاری تلقی می شود ولی با این حال مقطع زمانی مورد بررسی در این گزارش ابتدای سال 1388 تا آخر سال 1396 را در بر می گیرد .

عالی ترین و بدترین سال جهت اقتصاد خانواده‌های ایرانی کدام است؟

در این سال ها خانوار ایرانی دو دوره کاملا متفاوت را پشت سر گذذاشت . اگر شکاف درامد و هزینه از سال 1388 رو به زیاد کردن گذاشت؛ از سال 1394 ، موقعیت با اصلاح محسوسی روبرو بود. دولت روحانی در حالی فعالیت خود را شروع کرد که رشد منفی اقتصادی و تورم اوج و رکود فراگیر اقتصاد کشور عزیزمان ایران را با مضیقه فراوانی همراه کرده بود . در این سال درآمد خانوار ایرانی در یک سال 27 میلیون و 686 هزار تومان و هزینه های آن حدود 28 میلیون و 446 هزار تومان بود .

اوضاع در سخت ترین سال اقتصادی ولی بدتر شد. در حالی که تلاش جهت لغو تحریم های بین المللی و عادی سازی شرایط اقتصاد کشور عزیزمان ایران جریان داشت، درآمد خانوار ایرانی به 31 میلیون و 382 هزار تومان رسید . هزینه ولی رقمی برابر با 32 میلیون و 875 هزار تومان را تجربه کرد . از این مقطع بود که برنامه های اقتصادی دولت یازدهم ثمر داد و فاصله یک میلیون و 493 هزار تومانی هزینه با درآمد در سال 1394 به هفت هزار تومان کم کردن یافت . این رقم در سال 1395 به 63 هزار تومان رسید و در سال 1396 درامد ها یک میلیون و 800 هزار تومان،به طور میانگین زیاد از هزینه ها شد.برای اطلاعات زیاد از و.ضعیت سال گذشته اینجا را بخوانید.

هر چند زیاد کردن قابل توجه قیمت ارز و قیمت اقلام مرتبط با دلار در بازار این روزها صحبت از شرایط رفاهی خانوار را کمی سخت کرده است ولی آمارها بانک مرکزی نشان می

دولت دهم

دولت دهم در دوره فعالیت خود با شدت یافتن تحریم های بین المللی علیه کشور عزیزمان ایران مواجه شد . اقتصاد کشور عزیزمان ایران در سال های 1390 و 1391 ، با شرایطی ناپایدار و بی ثبات را تجربه کرد. پیش از این ولی اوضاع رفاه خانوار از منظر تفاوت درآمدها و هزینه ها روندی نامناسب را طی کرده بود .آمار نیز نشان می دهد بودجه خانوار در سال های شدت یافتن تحریم تحت تاثیر قرار گرفته و شکاف هزینه با درآمد زیاد کردن یافته هست.

درآمدهای خانوار ایرانی در سال 1388 حدود 12 میلیون و 948 هزار تومان بود ، این رقم 235 هزار تومان زیاد از هزینه ها برآورد شده است است ولی در سال بعد از آن یعنی در سال هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی ، شرایط رو به بدتر شدن نهاد. در سال 1389 هزینه ها 485 هزار تومان، به رغم پرداخت یارانه نقدی، زیاد از درآمد شد. این فاصله در سال 1390 به یک میلیون و 196 هزار تومان رسید ، به این ترتیب خانوار ایرانی با کسری بودجه ای برابر با این رقم مواجه بود . سال بعد از آن ، یعنی در آخر دوره فعالیت دولت دهم این شکاف به 748 هزار تومان رسید .

عالی ترین و بدترین سال جهت اقتصاد خانواده‌های ایرانی کدام است؟

به این ترتیب به نظر می رسد تمامی سیاست های اجرایی با نشانه اصلاح اوضاع معیشتی خانوار و کم کردن این فاصله و زیاد کردن رفاه نتوانست تغییری جدی را در این حوزه رقم بزند.

نمودار زیر نشان دهنده درآمدها و هزینه های خانوار ایرانی در فاصله سال های 1388 تا 1396 هست. (ارقام به میلیون تومان است)

خبرآنلاین/باران زرین قلم

واژه های کلیدی: میلیون | اقتصاد | ایرانی | اقتصادی | درآمدهای خانوار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz